ข้อสอบรุ่นที่ 54

ข้อสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2558-2559) ข้อสอบเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง (หากสนใจสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 30 บาท)


ทดลองสอบได้ 5 ข้อ โดยคลิกปุ่มเริ่มทำข้อสอบ