ค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)

ที่มา : http://dopah.anamai.moph.go.th
BMI: Body Mass Index
     เป็นค่าที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง มาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ค่าดัชนีมวลกายสามารถคำนวณได้โดย นำน้ำหนักตัว(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร)น้ำหนักตัว (kg) : 
 
ส่วนสูง (cm) : 
 
   
ค่า BMI : 
 
   

การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

BMI
มาตรฐานสากล(ยุโรป)
BMI
มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย)
การแปรผล

< 18.5

< 18.5

น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน

18.5-24.9

18.5-22.9

ปกติ

25-29.9

23-24.9

อ้วนระดับ 1

30-34.9

25-29.9

อ้วนระดับ 2

35-39.9

มากกว่าหรือเท่ากับ 30

อ้วนระดับ 3

มากกว่าหรือเท่ากับ 40

 -

อ้วนระดับ 4